مرور برچسب

چرا عدل الهی را  از میان صفات خداوند ، مستقلاًّ جزءِ اصول دین شمرده اند؟