مرور برچسب

عرفه دات نت

درس ششم: دومین راه براى خداشناسى

با یك نگاه ساده به جهانى كه در آن زندگى مى كنیم به این حقیقت مى رسیم كه جهان هستى درهم و برهم نیست، بلكه تمام پدیده ها بر خط سیر معینى در حركتند و دستگاه هاى جهان همچون لشكر انبوهى هستند كه به واحدهاى منظم تقسیم شده و به سوى مقصد معینى در حركتند.
ادامه مطلب ...

خداشناسی با نگاه دقیق به مورچه و اتم

اگر مغز یک مورچه را در زیر میکروسکوپ بگذاریم و در ساختمان حیرت انگیز آن دقّت کنیم مى بینیم که چه ساختمان عجیب و جالبى دارد، بخش هاى مختلف که هر کدام فرمانده قسمتى از اندام کوچک مورچه هستند در کنار یکدیگر چیده شده اند و کمترین دگرگونى در وضع آنها قسمتى از بدن او را فلج مى کند.
ادامه مطلب ...