مرور برچسب

بهترین قانون گذار برای انسان ها کیست؟

درس دوم : نیاز به وجود پیامبران از نظر طرح قوانین

جامعه انسانى را مى توان به یک قطار بزرگ تشبیه کرد و هیأت حاکمه را به دستگاه لکوموتیو که این قطار عظیم را در مسیرى به حرکت درمى آورد. قانون به منزله ریل هاى راه آهن است که خط سیر این قطار را براى رسیدن به مقصد مشخص مى کند، خط سیرى که از پیچ و خم هاى کوه ها و درّه ها مى گذرد ...
ادامه مطلب ...