مرور رده

خداشناسی

نخستین چیزى که ما را به دنبال خداشناسی و خداجویى و شناسایى آفریننده جهان هستى مى فرستد ، همان روح تشنه و جستجوگر ما است. و اگر چه نیاز به تشکر ما نداشته باشد، در برابر او شکرگزارى کنیم و تا این کار را نکنیم، احساس ناراحتى و کمبود داریم و این دلیل دیگرى است که ما را به دنبال شناسایى خدا مى فرستد.