مرور رده

عدل الهی

عدل الهی از میان صفات خدا چنان اهمیّتى دارد که بسیارى از صفات دیگر به آن بازگشت مى کند؛

زیرا ” عدل الهی ” به معنى وسیع کلمه قرار دادن هر چیز در جاى خویش است؛

در این صورت حکیم و رزّاق و رحمان و رحیم و مانند آنها همه بر آن منطبق مى گردد.

معاد نیز متّکى به مسئله ” عدل الهى ” است، رسالت پیامبران، مسئولیّت امامان، نیز با عدل الهی ارتباط دارد …